BÁO CÁO  HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2021

Ngày đăng: 10/06/2021 Lượt xem: 119
I. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 1. Đặc điểm tình hình Trong năm 2020 Công ty đặc biệt khó khăn do bùng phát của dịch bện covid -19 dẫn đến kế hoạch sửa chữa, NCCT, đóng mới của các Công ty vận tải nhiều phần hạn chế nên các mục [...]
BÁO CÁO  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày đăng: 10/06/2021 Lượt xem: 73
Các hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020 1. Thẩm định BCTC năm 2020: - Báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ, tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được gửi theo yêu cầu của các cơ quan chức năng quản lí.
Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Ngày đăng: 10/06/2021 Lượt xem: 129
Quán triệt Nghị quyết của HĐQT, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Tổng công ty ĐSVN cùng với sự nỗ lực quyết tâm, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ của người lao động toàn Công ty, trong năm 2020 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong công [...]
Giấy  xác nhận tham dự  ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày đăng: 10/06/2021 Lượt xem: 52
GIẤY XÁC NHẬN Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm
THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM

Ngày đăng: 10/06/2021 Lượt xem: 55
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức như sau: 1. Thời gian: 07h30’ ngày 30 tháng 6 năm 2021 Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: [...]
Công bố công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2020

Công bố công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2020

Ngày đăng: 10/06/2021 Lượt xem: 53
Kính thưa các Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm! Năm 2020, Công ty thực hiện một vài dự án đóng mới toa xe cho các Công ty vận tải đường sắt, tuy nhiên chỉ đảm bảo duy trì có việc làm, nguồn thu từ hoạt động SXKD hết sức hạn hẹp đã ảnh [...]
TỜ TRÌNH V/v Giới thiệu bổ sung, thay thế nhân sự dự kiến bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm năm 2021

TỜ TRÌNH V/v Giới thiệu bổ sung, thay thế nhân sự dự kiến bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm năm 2021

Ngày đăng: 10/06/2021 Lượt xem: 49
Người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm báo cáo và xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc giới thiệu bổ sung, thay thế nhân sự dự kiến bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và dự kiến ngày [...]
TỜ TRÌNH V/v Giới thiệu nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm, nhiệm kỳ 2021-2026

TỜ TRÌNH V/v Giới thiệu nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng: 10/06/2021 Lượt xem: 64
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm; Căn cứ văn bản số 212/ĐS-KTKT ngày 27/01/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN, V/v Chỉ đạo chỉ đạo Người đại diện phần vốn chuẩn bị các nội dung biểu quyết [...]