THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

CÔNG TY CỔ PHẦN
XE LỬA GIA LÂM

Số:          /TB - XLGL
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng  4  năm 2019
 
THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)
 
Kính gửi:    UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 
Tên Tổ chức phát hành:   CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM
Tên giao dịch:     CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM
Trụ sở chính:  Số 551 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Điện thoại:   0243.8730855 -     Fax:  0243.877.1370
Chúng tôi thông báo đến UBCKNN ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán:   Cổ phiếu Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm
Mã chứng khoán:    (Chưa có mã chứng khoán)
Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu            
Sàn giao dịch:   Đại chúng chưa niêm yết.
Ngày đăng ký cuối cùng:  Dự kiến ngày 25/4/2019
1. Lý do và mục đích
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2. Nội dung cụ thể
Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện:    Dự kiến ngày 25/4/2019
- Địa điểm thực hiện: Số 551 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Nội dung xin ý kiến đại hội:
  • Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019.
  • Báo cáo của BKS năm 2018.
  • Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019.
  • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.
  • Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
  • Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.
  • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 
Chúng tôi xin thông báo đến UBCKNN thời gian dự kiến tổ chức đại đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, TCHC.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
Đỗ Trọng Lừng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết liên quan :