BÁO CÁO  HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2019

Ngày đăng: 18/06/2019 Lượt xem: 217
Hội đồng quản trị Công ty kiểm điểm đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng, kế hoạch năm 2019 như sau: I. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 1. Đặc điểm tình hình Mặc dù GDP của Việt nam năm 2018 đạt ở mức cao, tổng sản [...]
BẢNG CÔNG BỐ CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2018

BẢNG CÔNG BỐ CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2018

Ngày đăng: 18/06/2019 Lượt xem: 271
Kính thưa các Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm! Sau hai năm 2016 và 2017 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với kết quả hoạt động kinh doanh không được như mong muốn, Công ty Xe lửa Gia lâm bước vào năm 2018 với nhiều thuận lợi về việc làm, [...]
GIẤY XÁC NHẬN Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng: 30/05/2020 Lượt xem: 205
GIẤY XÁC NHẬN Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM

Ngày đăng: 15/06/2019 Lượt xem: 202
Ngày 08/6/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xe lửa Gia lâm được tổ chức với sự tham gia của 44 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.566.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,07% tổng số cổ phần có quyền [...]
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày đăng: 15/06/2019 Lượt xem: 255
Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 6 năm 2019 tại Công ty CP Xe lửa Gia lâm Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:
V/v:  Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

Ngày đăng: 18/06/2019 Lượt xem: 591
Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; - Ủy ban chứng khoán Nhà nước; - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. - Căn cứ khoản 2, Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014; - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ [...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM

Ngày đăng: 15/06/2019 Lượt xem: 193
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xe lửa Gia Lâm; Thực hiện công văn số 370/ĐS-KSNB ngày 01/02/2019 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc chuẩn bị các nội dung để chỉ đạo Người đại diện phần vốn biểu quyết tại Đại hội [...]
Đơn ứng cử-đơn ứng cử TV HDQT

Đơn ứng cử-đơn ứng cử TV HDQT

Ngày đăng: 08/05/2017 Lượt xem: 333