Tầm nhìn, Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn, Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi

Ngày đăng: 06/01/2017 Lượt xem: 796
ĐSVN là loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, có tư cách pháp nhân, con dấu, điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân [...]
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Ngày đăng: 06/01/2017 Lượt xem: 780
ĐSVN là loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, có tư cách pháp nhân, con dấu, điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân [...]
Nhân sự chủ chốt

Nhân sự chủ chốt

Ngày đăng: 06/01/2017 Lượt xem: 801
ĐSVN là loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, có tư cách pháp nhân, con dấu, điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân [...]
Đơn vị thành viên

Đơn vị thành viên

Ngày đăng: 06/01/2017 Lượt xem: 629
ĐSVN là loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, có tư cách pháp nhân, con dấu, điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân [...]