NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
---------------
 
Thời gian:   8h00' ngày 08 tháng 6 năm 2019
Địa điểm:    Tại Hội trường Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm
                      Số 551 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội
 
Nội dung

-Đón tiếp đại biểu và cổ đông.

-Kiểm tra tư cách cổ đông.

-Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.

-Bầu Đoàn chủ tọa

-Cử Ban thư ký đại hội

-  Thông qua Đại hội: Chương trình ĐH;  Quy chế tổ chức và quy chế biểu quyết tại Đại hội.

-Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

-   Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết.
 
Nội dung các báo cáo trình bày tại Đại hội
-  Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng, kế hoạch 2019
-  Báo cáo của Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
-  Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2018;
-  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019
 
Nội dung các tờ trình thông qua Đại hội:
  • Tờ trình thông qua Báo cáo HĐQT, BKS, BGĐ.
  • Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
  • Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
  • Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
  • Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;
-  Lãnh đạo TCT ĐSVN phát biểu ý kiến
- Thảo luận các vấn đề biểu quyết, bầu cử
-  Hướng dẫn biểu quyết

-Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

-Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

-  Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng Thẻ biểu quyết
Chào cờ và Bế mạc Đại hội
                                                                                    BAN TỔ CHỨC

Bài viết liên quan :