BÁO CÁO XIN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XE LỬA GIA LÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
           Số        /BC-XLGL                 Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019
 
 
BÁO CÁO
XIN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM
 
 
Kính gửi:    Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
 
 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm;
Căn cứ văn bản số 370/ĐS-KSNB ngày 01/02/2019 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc chuẩn bị một số nội dung để chỉ đạo Người đại diện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019;
Chúng tôi là: Tạ Mạnh Thắng và Đỗ Trọng Lừng là đồng đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty Cổ phần Xe lửa Gia lâm báo cáo xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc biểu quyết một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thời gian tổ chức Đại hội:
  1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:
 
TT Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2018
Kế hoạch Thực hiện
1. Vốn điều lệ Tr.đồng 36.000 36.000
2. Tổng doanh thu: Tr.đồng 166.055 175.856
  Trong đó:      
       -  Sản xuất chính Tr.đồng 165.955 175.267
       -  Sản xuất khác Tr.đồng 100 589
3. Tổng chi phí   162.555 171.847
4. Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 3.500 4.009
5. Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 3.500 4.009
  - Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ % 13.7 15.6
6. Lợi nhuận chia cổ tức Tr.đồng 0 0
7. Tỷ lệ chia cổ tức % 0 0
8. Tổng số lao động Người 278 251,9
9. Thu nhập bình quân/người/tháng Tr.đồng 8,2 7,507
         
II. Ý KIẾN XIN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2019:
1. Dự kiến kế hoạch SXKD và lợi nhuận năm 2019.
 
TT Các chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2019
1 Doanh thu Tr.đồng 152.581
- Sản xuất chính Tr.đồng 152.081
- Sản phẩm  khác Tr.đồng 500
2 Tổng chi phí Tr.đồng 148.435
- Chi phí nguyên vật liệu   105.163
- Chi phí nhân công   28.460
- Chi phí khấu hao   3.500
- Chi phí mua ngoài   6.750
- Chi phí khác bằng tiền (Tiền thuê đất, lãi vay, sửa chữa MMTB, đào tạo .. )   4.562
3 Lợi nhuận    
+ Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 4.146
- Tỷ suất LN trước thuế/vốn Điều lệ % 11,5
- Tỷ suất LN trước thuế/Tổng DT % 2,7
+ Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 4.146
- Tỷ suất LN sau thuế/vốn Điều lệ % 11,5
- Tỷ suất LN sau thuế/Tổng DT % 2,7
+ Lãi cơ bản/cổ phiếu đồng 0
4 Lợi nhuận chia cổ tức đồng 0
5 Tỷ lệ chia cổ tức (theo mệnh giá) % 0
6 Tổng số lao động người 245
7 Thu nhập bình quân /người/ tháng Tr.đồng 7,800
Các chỉ tiêu nêu trên được xây dựng trên cơ sở kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019. Theo kế hoạch trên, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 dự kiến có lãi, tuy nhiên do bị lỗ hoạt động kinh doanh các năm trước nên Công ty  lập kế hoạch phân phối lợi nhuận bao gồm: không chia cổ tức, không trích lập các quỹ và lợi nhuận chỉ để bù lỗ cho các năm trước.
2. Kế hoạch đầu tư phát triển:
Hiện nay nguồn lực tài chính của Công ty vẫn đang trong tình trạng khó khăn do ảnh hưởng từ kết quả sản xuất của các năm từ 2017 trở về trước. Chính vì vậy Công ty luôn cân nhắc trong việc sử dụng nguồn tài chính để đầu tư phát triển, Công ty chỉ căn cứ nhu cầu thiết thực của hoạt động SXKD để thực hiện đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả và đảm bảo tuân thủ mọi quy định.
Nguồn vốn sử dụng vốn tự có, vốn vay các tổ chức tín dụng và vốn vay hỗ trợ phát triển (nếu có).
3. Dự toán chi trả Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty năm 2019 (có báo cáo số       /BC-XLGL ngày 12/4/2019 kèm theo).
        4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 tại Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm như sau:
Về kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành.
          IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Công ty phải thực hiện các bước theo quy định của Luật Chứng khoán. Do vậy Công ty Xe lửa Gia Lâm thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông trong tháng 4/2019 theo chỉ đạo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2019).
Trên đây là báo cáo xin ý kiến chỉ đạo các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 tại Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm.       
 Kính trình Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xét và chỉ đạo để Đại hội đồng cổ đông năm 2019 được tiến hành trong thời gian sớm nhất.
 
Nơi nhận:
- TCT ĐSVN;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT,TCHC.
 
 
 
 
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Tạ Mạnh Thắng
 

Bài viết liên quan :