BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN
XE LỬA GIA LÂM
Số:          /BC - ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày        tháng 5  năm 2019
 
 
BÁO CÁO
 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018
VÀ MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2019
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Năm 2018, tiếp tục đà đổi mới trong toàn ngành với mục tiêu thay đổi cơ cấu tổ chức phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện nay. Để dành lại thị phần và sự tin tưởng của người dân trong việc lựa chọn phương tiện đi lại trong thời điểm cạnh tranh gay gắt với hành không giá rẻ, đường bộ cao tốc. Vận tải đường sắt đã có những thay đổi đáng kể thể hiện trong việc đầu tư mới, cải tạo các toa xe chất lượng cao, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao với việc đầu tư thiết bị hiện đại trên mỗi toa tầu, việc áp dụng kỹ thuật số trong công tác đưa dịch vụ đường sắt tới gần với người dân hơn giúp thuận lợi trong việc kết nối với khách hàng với mục tiêu giảm nhiều chi phí và thuận tiện. Nhiều sản phẩm được khách hàng ghi nhận, tin tưởng. Sau những nỗ lực đổi mới, vận tải đường sắt đã từng bước tăng trưởng với doanh thu tăng 8%. Công nghiệp đường sắt có nhiều khởi sắc.                            
Là một đơn vị công nghiệp đường sắt, Công ty CP Xe lửa Gia Lâm cũng đang nỗ lực hết mình, đổi mới trong việc tiếp cận với khách hàng với tiêu chí cung cấp những sản phẩm với chất lượng, mỹ thuật tốt nhất phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Tuy nhiên với tình hình hiện tại Công ty vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, cần huy động mọi nguồn lực và sự đoàn kết một lòng của CBCNV trong toàn công ty để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị to lớn là cùng với ngành đường sắt nói chung, Công ty cổ phần Xe lửa Gia lâm nói riêng có được sự phát triển vượt bậc đủ sức cạnh tranh với các ngành công nghiệp khác trong cả nước.
1. Thun li:
Để có các toa xe hiện đại phục vụ tốt nhất cho khách hàng, các Công ty vận tải tiếp tục đầu tư các loại toa xe khách chất lượng cao. Đối với công ty Xe lửa Gia lâm bằng việc nỗ lực của CBCNV đã thực hiện thành công các dự án trong năm 2017. Năm 2018 Công ty cùng với liên danh các nhà thầu tiếp tục ký kết thành công 02 hợp đồng cung cấp  toa xe khách đóng mới cho Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn; bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện một số hợp đồng lớn với Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội là: sửa chữa lớn kết hợp cải tạo nâng cấp toa xe khách và sửa chữa 05 toa xe tai nạn. Khối lượng công việc rất lớn đã làm giảm áp lực về nguồn việc từ lâu vốn là khó khăn của Xe lửa Gia Lâm nhưng cũng là thách thức không nhỏ trong việc đảm bảo tiến độ giao hàng thương phẩm cho chủ đầu tư theo đúng hợp đồng đã ký kết;
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc luôn đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, sự phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong mọi động SXKD, kịp thời lãnh chỉ đạo các bộ phận khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2018 với các nội dung đã được biểu quyết trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
 Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đặc biệt là việc đảm bảo và tăng cường nguồn vốn lưu động đã thiếu hụt qua những năm chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH MTV thành Công ty Cổ phần. Vì vậy, Công ty đã tập trung vào việc tăng cường công tác quản lý tài chính, chú trọng đến công tác huy động vốn bằng mọi nguồn lực… Năm 2018 đánh dấu sự thành công trong việc quay vòng vốn nhanh, đảm bảo dòng tiền lưu chuyển, kịp thời đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh...
Công ty thường xuyên nhận được sự ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo Tổng công ty, các ban trực thuộc Tổng công ty; sự tin tưởng, hỗ trợ và phối kết hợp  của các đơn vị bạn hàng trong và ngoài ngành như: Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, Công ty cổ phần vận tải và thương mại đường sắt (Ratraco), Công ty Xe Lửa Dĩ An, Công ty CP toa xe Hải Phòng, Công ty Đóng tầu Sông Cấm. Đã góp phần đảm bảo việc làm; sản lượng, doanh thu tăng, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho toàn thể CBCNV.
2. Khó khăn:
Tại hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vũ Anh Minh đã nhấn mạnh: "Khó khăn nhất của ngành đường sắt không hẳn về nguồn vốn, cơ chế mà là tư duy của chính người trong ngành đường sắt. Chính tư duy bao cấp đã kéo lùi đoàn tàu “Đổi mới” của ngành trong một thời gian dài".
Đối với Công ty CP Xe lửa Gia Lâm khi có việc làm thì luôn trong tình trạng căng thẳng về tiến độ giao hàng theo cam kết với chủ đầu tư, trong khi lực lượng lao động mỏng, thiếu về số lượng, yếu tay nghề, kinh nghiệm và đặc biệt tư duy về việc bao tiêu sản phẩm trong ngành Đường sắt vẫn còn ảnh hưởng sâu đậm trong tư tưởng không ít người lao động của Công ty, đa số CBCNV chưa ý thức được sự cạnh tranh ngày càng cao về chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng. Chính điều này tạo nên áp lực rất lớn về việc đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư. Trong năm các dự án hầu như đều chậm tiến độ giao hàng và bị phạt hợp đồng với số tiền không nhỏ, chính vì vậy đã ảnh hưởng đến doanh thu và thu nhập của người lao động.
Hệ thống các nhà xưởng của Công ty chưa được quy hoạch khoa học, mặt bằng sản xuất ngổn ngang, bừa bộn; máy móc thiết bị cũ kỹ, lạc hậu và thường xuyên hỏng hóc mặc dù trong những năm vừa qua Công ty đã chú trọng đầu tư một số máy móc thiết bị thiết yếu cho sản xuất, nguồn tài chính khó khăn, hiện tại vẫn chưa đầu tư được đầy đủ theo yêu cầu SXKD hiện nay... gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ sản xuất;
 Tỉ lệ lao động trực tiếp – gián tiếp mất cân đối, lực lượng lao động trực tiếp có tay nghề thiếu hụt nghiêm trọng, tuyển dụng khó khăn, số lượng lao động được tuyển mới ít và không gắn bó với Công ty do công việc không ổn định mức thu nhập chưa hấp dẫn so với mặt bằng chung của xã hội, việc phối hợp giữa các bộ phận còn rời rạc, chưa hợp lý giữa các khâu dẫn đến ách tắc trong sản xuất.
Nhận thức được các thuận lợi và khó khăn, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đã đề ra các giải pháp phù hợp, từng bước giải quyết các khó khăn để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
1. Ch tiêu kinh tế thc hin
TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện TH/KH
(%)
1 Vốn điều lệ Tr.đồng 36.000 36.000 100%
2 Tổng doanh thu: Tr.đồng 166.055 175.856 106%
  Trong đó:        
       -  Sản xuất chính Tr.đồng 165.955 175.442 106%
       -  Sản xuất khác Tr.đồng 100 414 414%
3 Tổng chi phí   162.555 171.847 106%
4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 3.500 4.009 115%
5 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 3.500 4.009 115%
  - Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ % 9,7 11,1 114%
6 Lợi nhuận chia cổ tức Tr.đồng 0 0 0
7 Tỷ lệ chia cổ tức % 0 0 0
8 Tổng số lao động Người 278 251,9 90,6%
9 Thu nhập bình quân/người/tháng Tr.đồng 8,2 7,507 91,5%
 
* Đánh giá:
Năm 2018, là năm đầu tiên Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh sau 03 năm hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần với kết quả kinh doanh lãi 4,009 tỷ đồng, các chỉ tiêu kinh tế thực hiện đều đạt trên 100% so với kế hoạch đã được biểu quyết thông qua trong Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:
- Tổng doanh thu thực hiện năm 2018 là 175,4 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức 6% so với kế hoạch đã đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 4,009 tỷ đồng, tăng 509 triệu đồng (tương đương với 15%) so với kế hoạch.
2. Chỉ tiêu sản lượng:
TT Các sản phẩm thực hiện Đvt Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ TH/KH (%)
1 Đóng mới toa xe khách Toa xe 8 8 100%
2 Sửa chữa lớn + Cải tạo nâng cấp TXK toa xe 20 8 40%
3 Sửa chữa lớn toa xe hàng toa xe 60 23 38%
4 Sửa chữa nhỏ toa xe hàng toa xe 50 42 84%
5 Sửa chữa lớn toa xe khách toa xe 0 1 100%
6 Sửa chữa nhỏ toa xe bưu vụ toa xe 0 06 600%
7 Sửa chữa lâm tu TXK toa xe 0 1 100%
8 Sửa chữa trục bánh ĐMTX Bộ 60 66 110%
9 Sản phẩm Phụ tùng ĐMTX Tấn 80 85 106%
10 Các sản phẩm cao su Tỷ đồng 8 4,2 53%
11 Sơn toa xe khách + hàng Toa xe 0 22 220%
12 Chế tạo và tăng cứng cabin đầu máy Máy 12 6 50%
 
                                                                       
 
 
 
III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019
Qua khảo sát đánh giá nhu cầu của khách hàng trong và ngoài ngành, Công ty chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 như sau:
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh
Từ những khó khăn và thuận lợi nêu trên, Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:
1.1. Kế hoạch chỉ tiêu SXKD Chính (dự kiến):                    
TT Các chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch
Năm 2019
1 Sản lượng Tr.đồng 138.192
2 Doanh thu Tr.đồng 152.581
3 Tổng chi phí Tr.đồng 148.435
4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 4.146
5 Cổ tức phân phối đồng 0
6 Thu nhập bình quân người/tháng Tr.đồng 7,8
 
 
1.2. Chỉ tiêu sản lượng (dự kiến):
Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế năm 2019, Công ty đã xây dựng chi tiết mục tiêu sản lượng như sau:
         - Đóng mới toa xe khách                                   : 04 xe;
         - Đóng mới xe hàng                                          : 20 xe;
         - Sửa chữa lớn + CTNC toa xe khách                 : 20 xe
         - Sửa chữa lớn toa xe hàng                                : 10 xe;
         - Sửa chữa nhỏ toa xe hàng                                : 80 xe;
         - Sửa chữa trục bánh đầu máy toa xe                   : 50 bộ;
         - Chế tạo phụ tùng đầu máy, toa xe                     : 60 tấn;
         - Doanh thu sản phẩm cao su                               : Trên 6 tỷ đồng;
1.3. Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:
Công ty là một đơn vị công nghiệp trong ngành, sản phẩm chủ yếu là đóng mới và sửa chữa Đầu máy Toa xe, cung cấp các phụ tùng đầu máy toa xe cho các đơn vị trong ngành,  chính vì vậy kế hoạch sản xuất của Công ty phụ thuộc rất nhiều vào kế hoạch đầu tư và kế hoạch sửa chữa Đầu máy toa xe của các đơn vị Vận tải.
Công ty chủ động tiếp cận các đơn vị Vận tải Đường sắt tham gia đấu thầu các dự án đóng mới và cải tạo nâng cấp toa xe. Nắm bắt kế hoạch sửa chữa toa xe và ký kết các hợp đồng sửa toa xe, cung cấp phụ tùng, dịch vụ sửa chữa thiết bị Đầu máy-Toa xe với các đơn vị trong ngành.
Tích cực hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm mới lắp trên Đầu máy-Toa xe với mục tiêu nâng cao chất lượng, tính mỹ thuật và thân thiện với môi trường.
         Công ty tích cực mở rộng mối quan hệ với các đơn vị trực thuộc tập Đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam, TCT Bưu Điện Việt Nam và Công ty Apatit Việt nam để cung cấp phụ tùng, dịch vụ sửa chữa phụ tùng, thiết bị Đầu máy-Toa xe.
1.4. Kế hoạch đầu tư phát triển 2019
Hiện nay nguồn lực tài chính của Công ty vẫn đang trong tình trạng khó khăn. Chính vì vậy Công ty luôn cân nhắc trong việc sử dụng nguồn tài chính để đầu tư phát triển, hạn chế sử dụng nguồn tài chính vay ngắn hạn để đầu tư dài hạn. Công ty chỉ đầu tư đúng mục đích và theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty....
Năm 2019 Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư mua mới hoặc thuê một số máy móc thiết bị phục vụ sản xuất như sau:
+ Máy CNC nguồn cắt plasma                                                                   01 máy.
+ Máy miết chỏm cầu                                                                               01 máy.
+ Máy cắt tôn CNC băng đến 4 mét, chiều dày chấn đến 10mm                    01 máy.
+ Máy chấn tôn CNC băng đến 4 mét, chiều dày chấn đến 10mm                 01 máy.
+ Máy là tôn                                                                                             01 máy
+ Mua mới Ô tô 7 chỗ                                                                               01 chiếc.
Nguồn vốn sử dụng vốn tự có và vốn vay hỗ trợ phát triển.
2. Các giải pháp thực hiện
2.1. Giải pháp về tài chính
- Năm 2019, nguồn tài chính của Công ty được xác định từ kết quả hoạt động đóng mới, sửa chữa toa xe, cung cấp phụ tùng và các dịch vụ từ sửa chữa phụ tùng đầu máy toa xe. Để đảm bảo nguồn tài chính được bình hành, ổn định và phát triển. Công ty luôn đề cao công tác quản lý chi phí, quản lý tốt các khoản nợ phải thu, nợ khó đòi, nợ phải trả không để tình trạng mất cân đối về tài chính.
- Trích lập Quỹ dự phòng bảo hành sản phẩm.
- Tận dụng các nguồn vốn sẵn có và huy động các nguồn vốn khác như: vốn vay, vốn tín chấp, vốn liên doanh.... để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Bên cạnh việc huy động mọi nguồn vốn như nêu ở trên để sử dụng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty còn chú trọng đến hiệu quả sử dụng các nguồn vốn và tài sản thông qua việc sắp xếp lại doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả sử dụng từng loại tài sản... để thanh lý thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
2.2. Giải pháp về sản xuất
Kiện toàn lại mô hình sản xuất tại các đơn vị sản xuất trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả, năng xuất lao động và cải thiện tiến độ sản xuất trong toàn Công ty.
Nâng cao năng lực tham gia đấu thầu và trúng thầu đối với các sản phẩm trong ngành. Tích cực mở rộng các mối quan hệ với các đơn vị ngoài ngành.
Nâng cao năng lực lập thủ tục hồ sơ  thanh quyết toán các sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Kiểm soát mọi rủi ro trong vận hành phương tiện, máy móc thiết bị nhằm tiết kiệm các chi phí trong hoạt động động sản xuất.
Tăng cường công tác kiểm soát sử dụng vật liệu phục vụ sản xuất hiệu quả.
Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở CBCNV thực hiện đúng nhiệm vụ, quy trình, nội quy của đơn vị, đảm bảo về thời gian, chất lượng, khối lượng, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
2.3. Giải pháp về marketing
Chủ động tiếp cận các khách hàng trong ngành thông qua các sản phẩm đã thực hiện, trên các sản phẩm, các mô hình sản phẩm mẫu để chuyển tải các hình ảnh và thương hiệu của Công ty đến khách hàng.
Tổ chức hội nghị khách hàng để lắng nghe các ý kiến phản hồi từ phía khách hàng đồng thời quảng bá các sản phẩm do công ty cung cấp.
Tăng cường quan hệ với các đơn vị ngoài ngành giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mà Công ty đủ năng lực cung cấp.
 
 
 
2.4. Giải pháp về nguồn nhân lực
Công ty tiếp tục kiện toàn lại tổ chức, rà soát sắp xếp lại nhân sự các phòng chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý đến các bộ phận trực tiếp theo hướng gọn nhẹ phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh mới.
Với phương châm tận dụng triệt để nguồn nhân lực sẵn có của Công ty bên cạnh đó vẫn tiếp tục tuyển dụng bổ xung nguồn lao động trực tiếp, kết hợp đào tạo nghề chuyển chức danh cho lực lượng lao động tại chỗ.
Tích cực tiềm kiếm thị trường lao động bên ngoài để ký hợp đồng thời vụ hoặc ký hợp đồng khoán việc tại những thời điểm cần thiết thực hiện tiến độ sản xuất đã đặt ra.
Khuyến khích và tạo điều kiện cho CBCNVLĐ tham gia học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.
2.5. Giải pháp công nghệ - kỹ thuật
Công ty tiếp tục rà soát thanh lý một số máy móc, thiết bị lạc hậu, nhằm thu hồi vốn để đầu tư máy móc, thiết bị trọng tâm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ nhằm tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, nâng cao năng suất lao động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện thành công các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã và sẽ đăng ký.
Ứng dụng công nghệ thông tin phục các công tác chuyên môn và quản lý theo chiều sâu.
Tập trung khai thác các thế mạnh hiện có, đầu tư hiệu quả các công nghệ mới để phát triển chiều sâu và hòa nhập được với các thị trường ngoài ngành.
2.6. Giải pháp về quản lý và điều hành
Tiếp tục triển khai hoàn thiện một số công việc trọng tâm phục vụ công tác quản lý và điều hành công ty như sau:
- Xây dựng và ứng dụng thành công phần mềm quản trị hệ thống.
- Rà soát sửa đổi, bổ xung các quy chế, quy định nội bộ Công ty.
- Đặt yếu tố con người là nhân tố quan trọng của Công ty, nên tập trung sắp xếp củng cố, tăng cường bộ máy quản lý đủ khả năng theo yêu cầu phát triển của Công ty.
2.7. Giải pháp khác
Tiếp tục duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong toàn Công ty; thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015. 
Thường xuyên phối hợp với công đoàn Công ty để duy trì các hoạt động thi đua lao động sản xuất, hoạt động VHTT và các hoạt động từ thiện xã hội nhằm nâng cao nhận thức sức khỏe đối với người lao động, tạo môi trường lành mạnh, tinh thần đoàn kết, hiểu biết giúp đỡ lẫn nhau... góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty.
Duy trì tốt công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động trong toàn công ty, tạo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.
Tích cực làm việc với các cơ quan Nhà nước để hoàn thiện một số thủ tục hồ sơ về đất do Công ty quản lý.
Trên đây là toàn văn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình bày trước đại hội
Kính chúc sức khỏe Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Nơi nhận:                                                        
   - Cổ đông Công ty;
   - HĐQT, BKS, Ban GĐ, Thư ký Cty;
   - L­ưu VT, KHVT.
    ( Tài liệu ĐHCĐ 2019)        
GIÁM ĐỐC
 
 
 
Đỗ Trọng Lừng

 

Bài viết liên quan :