BÁO CÁO  HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2021

Ngày đăng: 10/06/2021 Lượt xem: 119
I. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 1. Đặc điểm tình hình Trong năm 2020 Công ty đặc biệt khó khăn do bùng phát của dịch bện covid -19 dẫn đến kế hoạch sửa chữa, NCCT, đóng mới của các Công ty vận tải nhiều phần hạn chế nên các mục [...]
Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS tại ĐHCĐ thường niên 2021

Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS tại ĐHCĐ thường niên 2021

Ngày đăng: 10/06/2021 Lượt xem: 57
Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS tại ĐHCĐ thường niên 2021 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau: Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào [...]
GIẤY ỦY QUYỀN  V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng: 30/05/2020 Lượt xem: 182
1. Bên ủy quyền: Tên cá nhân/ tổ chức: ................................................................................................................. CMND/ Hộ chiếu/ ĐKDN số: .......................cấp ngày........................ tại.............................
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2020

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2020

Ngày đăng: 30/05/2020 Lượt xem: 367
Đặc điểm tình hình Công ty đã bước sang năm thứ 5 sau hoạt động theo loại hình công ty cổ phần nhưng năm 2019 vẫn còn rất nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp cổ phần của ngành Đường sắt nói chung và đặc biệt khó khăn là Công ty cổ phần Xe [...]
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng: 30/05/2020 Lượt xem: 189
Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:
THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày đăng: 30/05/2020 Lượt xem: 194
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức như sau: 1. Thời gian: 07h30’ ngày 06 tháng 6 năm 2020 Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: [...]
BẢN CÔNG BỐ CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2019

BẢN CÔNG BỐ CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2019

Ngày đăng: 30/05/2020 Lượt xem: 247
Kính thưa các Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm! Năm 2019, phát huy những thành tích đạt được của năm trước, toàn thể CBCNV Công ty CP Xe lửa Gia Lâm đã đoàn kết nhất trí cùng vượt mọi khó khăn thách thức để hoàn thành kế hoạch SXKD theo Nghị [...]
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Ngày đăng: 25/03/2020 Lượt xem: 216
Ban giám đốc Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm trình bầy báo cáo của mình và báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019